Cwrdd a’r Bwrdd

 • Ali Abdi

  Cadeirydd
  Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange a'r prosiect Porth Cymunedol fel preswylydd bron i wyth mlynedd yn ôl i helpu i wneud Grangetown yn lle gwell fyth i'n holl breswylwyr. Mae Grangetown mor arbennig ac unigryw a'r hyn sy'n gwneud hynny yw'r bobl, y trigolion lleol a'r gymuned. Mae'n lle hynod ddiddorol gyda llawer yn digwydd ac rydyn ni yma, yng nghanol popeth sy'n digwydd.
 • Nirushan Sudarsan

  Cyd-Gadeirydd
  Mae Grangetown yn wirioneddol amrywiol ac amlddiwylliannol a dwi'n dyfalu mai'r hyn sy'n ei wneud mor arbennig yw'r bobl ynddo. Mae'n gymuned gariadus, ofalgar, groesawgar a dyna gryfder mawr Grangetown: ni waeth ble rydych chi'n dod, gellir croesawu bob amser. Mae Pafiliwn Grange yn golygu llawer i mi; Rydw i wedi bod yn ymwneud â'r Pafiliwn ers pan oeddwn i'n 15 oed fel rhan o'r fforwm ieuenctid. Fe ddarparodd le i mi fel rhan o'r fforwm ieuenctid pan oeddwn i'n iau ac mae'n parhau i wneud hynny. Pafiliwn Grange yw'r lle y gall pobl ifanc ac eraill yn y gymuned ddod at ei gilydd, dod i adnabod ei gilydd yn well a dod â'r teimlad hwnnw o undod, felly mae'n arbennig iawn i mi.
 • Emma Harris

  Ysgrifennydd
  (English) A community is a group of people sharing a space and environment. The Pavilion is the perfect example of such a place and the perfect space for a community to thrive.
 • John Fellows

  Trysorydd
  Mae'r dasg a roesom ein hunain yn Cymunedau yn Gyntaf 10 mlynedd yn ôl - i ddod o hyd i ganolfan gymunedol niwtral i bawb yn Grangetown - yn edrych yn debygol o gael ei chwblhau fel hyn!
 • Deborah Jones

  Ymddiriedolwr
  Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange oherwydd bod Grangetown yn teimlo fel pentref rhyngwladol sy'n haeddu neuadd bentref. Fel bonws, rwy'n dod i adnabod pobl na fyddwn efallai wedi cwrdd â nhw fel arall, ac ar y cyd yn dychmygu'r adeilad yn y dyfodol.
 • David Reeves

  Ymddiriedolwr
  Rwy’n falch iawn o gynrychioli Clwb Rotari Bae Caerdydd ar Fwrdd y Pafiliwn. Yn cymryd rhan o'r dyddiau cynnar iawn, mae'r clwb yn bartner cefnogol ymroddedig i'r prosiect cymunedol cyffrous hwn. Mae'n arddangosiad clir arall o honiad y Rotari - "rydyn ni ar gyfer cymunedau".
 • Ashley Lister

  Aelod o'r Bwrdd
  Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange gan fy mod yn ei ystyried yn gyfle gwych i breswylwyr gymryd perchnogaeth o ofod poblogaidd a rhoi bywyd newydd iddo i'r gymuned gyfan ei ddefnyddio!
 • Rod McMahon

  Aelod y Bwrdd
  Rwy'n credu bod Prosiect Pafiliwn Grangetown yn ased gwerth chweil i'r ardal a fydd yn dod â buddion mawr i gymuned amrywiol Grangetown. Mae wedi bod yn wych gweld y prosiect yn tyfu o syniad i realiti yn ystod y tair blynedd diwethaf ac rwy'n teimlo'n falch fy mod wedi bod yn rhan ohono.
 • Lynne Williams

  Aelod o'r Bwrdd
  Rwyf wedi gweithio i Gymdeithas Tai Cymunedol ers 20 mlynedd. Mae fy uchelgais yn ymwneud â chreu cartrefi a chymunedau o ansawdd da ac adeiladu dyfodol mwy disglair i bawb. Yn fy rôl fel Pennaeth Cyllid, Cymdeithas Tai Taff, rwy'n angerddol am newid cymdeithasol ac yn mwynhau gweithio fel y gellir gweithredu neu ddatblygu gwasanaethau i gyd-fynd ag anghenion ein cymuned. Roeddwn i eisiau cynnig fy sgiliau ariannol a phrofiad i'r prosiect cyffrous hwn sydd yng nghanol y gymuned rwy'n gweithio iddi a'r ddinas rwy'n byw ynddi.
 • Greg Pycroft

  Aelod o'r Bwrdd
  Mae'n brosiect gwych, cyffrous, math o beth unwaith mewn cenhedlaeth. Mae'n bwysig iawn bod y Pafiliwn newydd yn adlewyrchu pobl Grangetown ac o fudd i'r gymuned gyfan am flynyddoedd lawer i ddod.
 • Lizzie Swaffield

  Aelod o'r Bwrdd
  Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange oherwydd mae'n gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddatblygu cyfleuster gwych i bawb yn y gymuned. Mae Grange Gardens yn hyfryd ond bydd hyd yn oed yn well pan fydd gennym gaffi, canolfan gymunedol a lle gwych i gwrdd.
 • Moseem Suleman

  Aelod o'r Bwrdd
  Rydw i wedi bod yn angerddol am fy nghymuned erioed ac roeddwn i eisiau helpu. Rwy’n teimlo bod y Pafiliwn yn cael pobl at ei gilydd ac yn cynnig cyfle inni wella gyda’n gilydd yn hytrach nag fel unigolion ac rwyf am ein gweld yn gwella gyda’n gilydd.
 • Kevin Robinson

  Aelod o'r Bwrdd
 • Mhairi McVicar

  Aelod o'r Bwrdd
  Rwy'n credu'n fawr y dylai Prifysgolion fod yn rhan o fywydau beunyddiol yn eu cymunedau lleol. Trwy Borth Cymunedol Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru, bûm yn ffodus fy mod wedi gallu cydweithredu ym Mhafiliwn y Grange trwy addysgu ac ymchwil ers 2012 ac edrychaf ymlaen at bartneriaethau parhaus - megis dechrau mae'r gwaith!
 • Lynne Thomas

  Aelod o'r Bwrdd
  Cefais fy nghyflwyno i Bafiliwn Grange trwy fy rôl Porth Cymunedol ac mae wedi bod yn fraint cael gweithio ochr yn ochr ag aelodau o'r gymuned ar brosiect a fydd yn darparu cyfleuster rhagorol yng nghanol cymuned lewyrchus.
 • Alice Randone

  Aelod o'r Bwrdd
  Dechreuais ymwneud â Phafiliwn Grange oherwydd, fel un o drigolion Grangetown, rwy’n angerddol am ddyfodol yr ardal hon a’i chymuned. Rwy’n credu bod y Pafiliwn yn lle perffaith i ddod â gwahanol bobl ynghyd a ffynnu fel cymuned.
 • Lisa Ah-Mun

  Aelod y Bwrdd
  Ymunais fel aelod o’r bwrdd yn 2021 gan fy mod eisiau cymryd rhan yng ngwaith Pavilion yn y gymuned. Mae'n gyfleuster gwych i'w gael yng nghanol Grangetown, a fydd, gobeithio, yn dod â phobl o bob oed a diwylliant ynghyd, i gymryd rhan, dysgu a mwynhau. Rwy'n lleol o 10 mlynedd, yn byw cwpl o strydoedd i ffwrdd ac yn wreiddiol o Butetown. Edrychaf ymlaen at helpu i wneud hwn yn llwyddiant mawr ac yn lle i bawb.
 • Rhiannon White

  Aelod y Bwrdd
  Mae Grangetown yn arbennig iawn i mi, mae'n rhan o Gaerdydd sy'n codi llais uchel a balch. Mae'r Pafiliwn yn teimlo fel yr em yng nghoron ein cymuned! Rwy'n gyffrous i rannu fy angerdd a'm cariad at y lle hwn a'r holl bosibiliadau a all ddigwydd pan fydd ein cymuned yn dod at ei gilydd ac yn gweithio gyda'i gilydd.
 • Steve Austin

  Ffrind i'r Bwrdd
  Mae ar draws y ffordd o'r lle rydyn ni'n byw ac yng nghalon y gymuned. Mae'r weledigaeth ar gyfer Pafiliwn newydd y Grange yn gyffrous iawn a bydd yn fraint cael chwarae rhan yn gwneud iddo ddigwydd.
 • Richard Powell

  Ffrind i'r Bwrdd
 • Jazz Austin

  Ffrind i'r Bwrdd
  Yn hanesyddol, mae prosiect Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd wedi gweithio gyda Phafiliwn Grange i ddarparu gweithgareddau natur i blant a theuluoedd wrth wella'r safle i beillwyr. Rydyn ni'n gobeithio parhau â'r gwaith hwn yn y pafiliwn newydd trwy helpu i greu gofod sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt lle gall plant a theuluoedd gysylltu â natur yn eu hardal leol.
 • Shakilah Malik

  Ffrind i'r Bwrdd
  Gan fy mod yn 'Ferch Grangetown,' roeddwn i'n teimlo ei bod yn ddyletswydd arnaf i fod yn rhan o'r prosiect gwych hwn. Rwyf am sicrhau, ynghyd â thrigolion eraill, ein bod yn gwneud rhywbeth ystyrlon i Grangetown. Rhywbeth a ddaw yn hanes y dyfodol.