Lonydd Chwarae Diogel Grangetown

Mae Cyngor Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phafiliwn Grange yn gweithio gyda thrigolion i wella lônydd yn Grangetown i greu lleoedd croesawgar, diogel a gwyrdd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu ymdrech i lanhau’r lonydd yng Nghaerdydd. Tan yn ddiweddar, aeth llawer o achosion o dipio anghyfreithlon heb eu hadrodd a daeth lonydd yn aml yn fannau anhreiddiadwy, anneniadol ac anniogel nid yn unig i blant, ond i’r holl breswylwyr. Bu gwelliant amlwg mewn lonydd, a gliriwyd o dipio anghyfreithlon, gyda gwell adrodd, gwell mesurau adweithiol, ac yn bwysicach fyth, gwelliant mewn mesurau ataliol. Mae’r rhain yn cynnwys lonydd i gerddwyr i atal cerbydau rhag dympio sbwriel, a mwy o systemau gwyliadwriaeth ac adrodd yn gyffredinol a weithredir gan Gyngor Caerdydd.

Mae’r gwelliannau uchod wedi creu’r amodau ar gyfer mynd gam ymhellach; creu lleoedd chwarae sy’n addas i blant. Mae gan Gyngor Caerdydd a phartneriaid yn Grangetown gyfle i dreialu prosiect trawsnewid yn rhai o lonydd cefn Grangetown, i greu lleoedd diogel a hwyliog i blant a chymunedau gysylltu a chwarae, gan sicrhau Erthygl 31 (hawl i orffwys, hamdden a chwarae) o mae’r UNCRC wedi’i alluogi a’i ymgorffori yng nghymunedau Caerdydd.

Yr amcan cyffredinol yw creu lleoedd hwyliog, diogel i blant a thrigolion eu mwynhau, trwy adennill y gofod a gwneud yr amgylchedd yn fwy croesawgar a diogel. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar Grangetown fel peilot, gyda’r bwriad o ehangu os bydd yn llwyddiannus.

 

 

Amcanion:

 1. Trawsnewid nifer o lonydd yn Grangetown yn fannau addas i blant ar gyfer chwarae a hamdden.
 2. Grymuso preswylwyr a gwella cydlyniant cymunedol trwy weithredu rhwng cenedlaethau.
 3. Creu mwy o gydraddoldeb chwarae gofodol yn Grangetown.
 4. Mae gan blant fwy o leoedd diogel i chwarae ynddynt.

Allbynnau:

 • Cysylltu â thrigolion lleol a sefydliadau cymunedol ar lunio’r prosiect.
 • Bydd sefydliadau ac unigolion celfyddydau lleol yn cyfrannu at edrychiad a theimlad cyffredinol y lonydd chwarae.
 • Bydd Porth Cymunedol yn creu pecyn cymorth ar gyfer ei gymhwyso’n ehangach yn y ddinas.
 • Ymgynghorir â Fforwm Ieuenctid Grangetown trwy gydol y gwaith adeiladu prosiect.
 • Preswylydd i nodi lonydd posib ar gyfer datblygu.
 • Gweithdai ysgol / taflenni gweithgaredd i ddarganfod syniadau plant o chwarae a hamdden, ac i ddechrau dylunio lonydd chwarae.

 

Buddion:

 • Mae nifer o lonydd yn dod yn fwy diogel ac yn amgylchedd sy’n fwy cyfeillgar i blant.
 • Cynyddu cyfle i blant chwarae’n ddiogel.
 • Mae teuluoedd yn poeni llai pan fydd plant yn chwarae.
 • Mae ymddygiadau gwrthgymdeithasol yn cael eu lleihau.

Taflenni Gweithgareddau Ysgol

Mae myfyrwyr yn Uned Gwerth Blwyddyn Pump Ysgol Pensaernïaeth Cymru Prifysgol Caerdydd wedi cynllunio cyfres o daflenni gwaith i ysgolion a rhieni eu defnyddio gyda phlant i helpu i greu dyluniadau ar gyfer y lonydd, gan gynnwys rhai gweithgareddau hwyliog fel chwiliadau geiriau. I’w lawrlwytho, cliciwch ar y ddolen isod:

School Workshop Activities Sheets

 

Enwebiadau a lonydd pilot

Cawsom 27 enwebiad ar gyfer 20 lôn ledled Grangetown a rydym wedi sefydlu pwyllgor goruchwylio dan arweiniad preswylwyr i sefydlu’r meini prawf ar gyfer dewis lonydd.

Gofynnwyd i breswylwyr sydd wedi enwebu lôn ateb chwe chwestiwn ac anfon ffotograff o’r lôn dan sylw. Wnaeth hyn helpu’r pwyllgor goruchwylio i gael darlun cliriach o’r lonydd a’u posibiliadau ar gyfer trawsnewid:

Beth yw enw’ch lôn a pha ddwy stryd y mae’n croestorri arni?
A oes gatiau ar eich lôn neu fynediad agored?
A oes angen mynediad i gerbyd ar eich lôn?
A oes unrhyw eiddo masnachol ar eich lôn?
Oes gerddi cefn yn y tai ar eich stryd?
Beth yw eich man chwarae agosaf?

Rydym hefyd yn gofyn i breswylydd Grangetown anfon lluniau atom o ‘gorneli concrit’ neu fannau segur yn Grangetown a allai fod yn ddelfrydol ar gyfer prosiectau trawsnewid bach. Os ydych chi’n gweld neu’n gwybod am ofod o’r fath, cymerwch ffotograff a naill ai e-bostiwch communitygateway@cardiff.ac.uk neu ei popio ar Twitter, tagio @CommunityGtwy a defnyddio’r hashnod #GtownPlayLanes

Dyma’r map diweddaraf o lonydd enwebedig, a grëwyd yn garedig gan fyfyriwr Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Alex Felton:

 

Lonydd Peilot

Ar yr 16eg o Fawrth, ymwelodd aelodau’r pwyllgor goruchwylio â phob un o’r lonydd a’u hasesu yn erbyn meini prawf gwneud penderfyniadau. Roedd hyn yn cynnwys mynediad i fannau gwyrdd neu barciau cyfagos, mynediad i gerbydau a gofynion masnachol.

O ganlyniad i’r asesiad, dewiswyd dwy lôn fel rhan o’r cynllun peilot:

Stockland St & Penhevad St.
Mardy St & Dinas St.

Gwnaeth myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’n partner creadigol, Art Shell, dosbarthu pecynnau a gweithgareddau creadigol fel rhan o weithdai rhyngweithiol gyda thrigolion y ddwy lôn ym mis Orffenaf.

Bydd pob un o’r lonydd eraill a enwebir yn derbyn pecyn trawsnewid bach yn yr haf i helpu preswylwyr i sbriwsio eu lôn. Byddwn hefyd yn creu ac yn dosbarthu pecynnau cymorth DIY ymarferol yn rhestru prosesau cymeradwyo, cysylltiadau allweddol, y gadwyn gyflenwi, costau ac amseriadau’r ddau drawsnewid lôn beilot i alluogi eu hail-greu ar draws Grangetown. Byddwn yn edrych am gyllid ychwanegol a rhoddion mewn nwyddau i gefnogi prosiectau yn y dyfodol.

 

Prosiect Ymchwil

Fel partner yn y prosiect, hoffai Prifysgol Caerdydd gynnal ymchwil am y gwahaniaeth y gallai gwella lonydd ei wneud i breswylwyr sy’n byw wrth ymyl y lôn. Byddem yn falch iawn pe byddech yn cymryd rhan trwy gwblhau’r arolwg a restrir isod:

Bydd unrhyw gyfranogiad mewn arolygon, cyfweliadau neu weithdai yn wirfoddol.

Arolwg: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MEu3vWiVVki9vwZ1l3j8vBkdvZdUWOdGsmYBBNYX_4hUMVFSME5BUFUxVzJBVllYS0dEVEgzVUYyNS4u

 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â communitygateway@cardiff.ac.uk.