(English) Lane Nominations

Enwebiadau a lonydd pilot

Cawsom 27 enwebiad ar gyfer 20 lôn ledled Grangetown a rydym wedi sefydlu pwyllgor goruchwylio dan arweiniad preswylwyr i sefydlu’r meini prawf ar gyfer dewis lonydd.

Gofynnwyd i breswylwyr sydd wedi enwebu lôn ateb chwe chwestiwn ac anfon ffotograff o’r lôn dan sylw. Wnaeth hyn helpu’r pwyllgor goruchwylio i gael darlun cliriach o’r lonydd a’u posibiliadau ar gyfer trawsnewid:

Beth yw enw’ch lôn a pha ddwy stryd y mae’n croestorri arni?
A oes gatiau ar eich lôn neu fynediad agored?
A oes angen mynediad i gerbyd ar eich lôn?
A oes unrhyw eiddo masnachol ar eich lôn?
Oes gerddi cefn yn y tai ar eich stryd?
Beth yw eich man chwarae agosaf?

Rydym hefyd yn gofyn i breswylydd Grangetown anfon lluniau atom o ‘gorneli concrit’ neu fannau segur yn Grangetown a allai fod yn ddelfrydol ar gyfer prosiectau trawsnewid bach. Os ydych chi’n gweld neu’n gwybod am ofod o’r fath, cymerwch ffotograff a naill ai e-bostiwch communitygateway@cardiff.ac.uk neu ei popio ar Twitter, tagio @CommunityGtwy a defnyddio’r hashnod #GtownPlayLanes

Dyma’r map diweddaraf o lonydd enwebedig, a grëwyd yn garedig gan fyfyriwr Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Alex Felton:

 

Lonydd Peilot

Ar yr 16eg o Fawrth, ymwelodd aelodau’r pwyllgor goruchwylio â phob un o’r lonydd a’u hasesu yn erbyn meini prawf gwneud penderfyniadau. Roedd hyn yn cynnwys mynediad i fannau gwyrdd neu barciau cyfagos, mynediad i gerbydau a gofynion masnachol.

O ganlyniad i’r asesiad, dewiswyd dwy lôn fel rhan o’r cynllun peilot:

Stockland St & Penhevad St.
Mardy St & Dinas St.

Gwnaeth myfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru a’n partner creadigol, Art Shell, dosbarthu pecynnau a gweithgareddau creadigol fel rhan o weithdai rhyngweithiol gyda thrigolion y ddwy lôn ym mis Orffenaf.

Bydd pob un o’r lonydd eraill a enwebir yn derbyn pecyn trawsnewid bach yn yr haf i helpu preswylwyr i sbriwsio eu lôn. Byddwn hefyd yn creu ac yn dosbarthu pecynnau cymorth DIY ymarferol yn rhestru prosesau cymeradwyo, cysylltiadau allweddol, y gadwyn gyflenwi, costau ac amseriadau’r ddau drawsnewid lôn beilot i alluogi eu hail-greu ar draws Grangetown. Byddwn yn edrych am gyllid ychwanegol a rhoddion mewn nwyddau i gefnogi prosiectau yn y dyfodol.

 

Prosiect Ymchwil

Fel partner yn y prosiect, hoffai Prifysgol Caerdydd gynnal ymchwil am y gwahaniaeth y gallai gwella lonydd ei wneud i breswylwyr sy’n byw wrth ymyl y lôn. Byddem yn falch iawn pe byddech yn cymryd rhan trwy gwblhau’r arolwg a restrir isod:

Bydd unrhyw gyfranogiad mewn arolygon, cyfweliadau neu weithdai yn wirfoddol.

Arolwg: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MEu3vWiVVki9vwZ1l3j8vBkdvZdUWOdGsmYBBNYX_4hUMVFSME5BUFUxVzJBVllYS0dEVEgzVUYyNS4u

 

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect ac i ddarganfod sut y dechreuodd, cliciwch yma: https://grangepavilion.wales/cy/projects/play-lanes-pilot/