30 o becynnau coginio llysieuol am ddim i drigolion Grangetown fel rhan o brosiect Awr Ddaear 2021 Pafiliwn Grange a’r Hideout.

 

Mae Pafiliwn Grange a’r Siop Goffi Hideout yn hynod gyffrous i elwa o grant WWF Cymru Awr Ddaear 2021 i ddarparu citiau ‘gwneud eich un eich hun’ maint teulu am ddim ar gyfer un o seigiau llysieuol mwyaf poblogaidd y siop goffi; Ffa masala ar dost.

Bydd 30 cit, sy’n cynnwys pob un cynhwysyn sydd ei angen i wneud y ddysgl i dri i bedwar o bobl, yn cael eu dosbarthu am ddim i drigolion Grangetown trwy’r deor tecawê ym Mhafiliwn Grange a bydd yn cynnwys cardiau wedi’u hargraffu gyda’r cyfarwyddiadau rysáit cam wrth gam yn Gymraeg a Saesneg.

 

Sut i Gymryd Rhan

Cofrestrwch i gymryd rhan trwy Eventbrite a chasglu’ch cit rhwng 9am a 3pm ar ddiwrnod Awr Ddaear, 27 Mawrth 2021.

Y cyfan a ofynnwn yn gyfnewid yw eich bod yn gwneud y ddysgl y diwrnod hwnnw, yn tynnu llun o’ch ymdrechion godidog a’u postio ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r tagiau prosiect a’r hashnodau perthnasol.

Byddwch yn rhan o’r sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio’r hashnodau #EarthHourWales #AwrDdaear a’n henw @wwf_cymru.  Peidiwch anghofio defnyddio @Grange_Pavilion a @hideoutcardiff hefyd!

Mae gennym 20 cerdyn rysáit ychwanegol ar gael i bobl sy’n iawn yn ariannol i brynu eu cynhwysion eu hunain a byddai’n well ganddyn nhw fod teuluoedd incwm is yn elwa o’r cit. Gellir casglu’r rhain o’r Hideout ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn.

Mae’r cerdyn gwybodaeth dwyieithog hefyd ar gael yma: Masala beans on toast 3

 

Amdanom ni

Yn flaenorol, mae Grange Pavilion a Chaffi’r Hideout, sy’n canolbwyntio ar y gymuned, wedi darparu clwb brecwast am ddim i breswylwyr ar Gredyd Cynhwysol, incwm isel, neu maent yn ei chael hi’n anodd yn ariannol ac yn darparu ‘cynllun cydwybod coffi’ lle gall cwsmeriaid roi diodydd i’w hawlio. gan eraill.

Siop goffi llysieuol yw’r Hideout ac mae’n dathlu bwyta heb gig gyda bwydlen flasus gan gynnwys Bombay Toastie, Mombassa Kachri ac, wrth gwrs, ffa masala ar dost.

Nod y prosiect hwn yw cyflwyno coginio di-gig i gynulleidfa newydd sbon, codi ymwybyddiaeth o Awr y Ddaear a buddion amgylcheddol bwyta dim cig neu lai o gig, ysbrydoli pobl i wneud mwy i amddiffyn y blaned, annog y gymuned gyfan cymryd rhan mewn prosiect moesegol a chefnogi teuluoedd a allai fod yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd i gymryd rhan mewn unrhyw beth heblaw dod drwyddi bob dydd trwy roi’r modd, y gefnogaeth a’r anogaeth iddynt gymryd rhan.

Gobeithiwn yn fawr y bydd trigolion Grangetown yn ymgysylltu â’r prosiect cyffrous hwn.

 

Ynglŷn â diet heb gig

Yn ôl y Gymdeithas Lysieuwyr, mae bwyta diet llysieuol yn golygu 2.5 x yn llai o allyriadau carbon na diet cig ac y gallech chi, trwy fwyta bwyd llysieuol am flwyddyn, arbed yr un faint o allyriadau â chymryd car teulu bach oddi ar y ffordd am 6 mis.

Yn ôl eu wefan, mae mwy o dir amaethyddol yn cael ei ddefnyddio i fagu gwartheg na’r holl anifeiliaid a chnydau dof eraill gyda’i gilydd. Mae diet llysieuol yn gofyn am ddwywaith a hanner yn llai faint o dir sydd ei angen i dyfu bwyd, o’i gymharu â diet sy’n seiliedig ar gig.

 

Am Awr Ddaear

 

Mae Awr Ddaear yn ymgyrch flynyddol sy’n cael ei rhedeg gan WWF (Sefydliad Bywyd Gwyllt y Byd) ac mae’n un o symudiadau mwyaf y byd i’n planed. Mae miliynau o bobl ledled y byd yn diffodd eu goleuadau i ddangos eu bod yn poeni am ddyfodol ein planed – ein cartref a rennir.

Awr Ddaear, a drefnir gan WWF, yw’r digwyddiad byd-eang sy’n ysbrydoli miliynau o bobl ar draws y byd i weithredu a gwneud addewid i warchod ein planed wych, ein cartref. Ar hyn o bryd rydym yn wynebu rhai o’r bygythiadau amgylcheddol mwyaf a welwyd erioed. Ni yw’r genhedlaeth gyntaf i gael profiad o effeithiau newid hinsawdd – a’r olaf i allu ei newid. Rydyn ni’n gweld ein moroedd yn cael eu mygu gan blastig a gorddefnyddiaeth yn dinistrio ein coedwigoedd, ysgyfaint y ddaear. Mae Awr Ddaear yn dangos yr hyn y gallwn ei gyflawni pan ddown ni i gyd at ein gilydd. Mewn blynyddoedd blaenorol, amcangyfrifwyd bod hanner miliwn o bobl wedi cymryd rhan yng Nghymru ac mae tirnodau eiconig ar draws y byd – gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Tŵr Eiffel a Thŷ Opera Sydney –  wedi diffodd eu goleuadau am awr i ddangos eu cydgefnogaeth â’r blaned. O Samoa i Tahiti, cymerodd 188 o wledydd a thiriogaethau – nifer sy’n record – ran y llynedd yn yr Awr Ddaear fwyaf hyd yma. Mae’r gefnogaeth i Awr Ddaear a gwaith WWF yn ehangach wedi dylanwadu ar bolisïau ar yr hinsawdd, wedi hwyluso cyfreithiau sy’n ystyriol o’r hinsawdd, megis gwaharddiad ar blastig yn Ynysoedd y Galapagos, ac wedi cefnogi coedwig Awr Ddaear gyntaf y byd yn Uganda.

Mae WWF yn dweud:

“Mae ymuno â diffodd Earth Hour yn ein hatgoffa y gall gweithredoedd bach hyd yn oed wneud gwahaniaeth mawr.
Pan fyddwn yn gwneud newidiadau yn ein bywydau ein hunain, a phan fyddwn yn rhannu hynny ag eraill, rydym hefyd yn ysbrydoli’r bobl o’n cwmpas i newid – ac rydym yn helpu i dyfu mudiad na all busnesau a llywodraethau ei anwybyddu.”

I gael mwy o wybodaeth am Awr Ddaear, sgroliwch i lawr.

 

AWR DDAEAR 2021: Miliynau’n ymuno â’r ymgyrch fyd-eang flynyddol i ddiffodd goleuadau yn eu cartrefi er mwyn helpu natur  

 

NOS SADWRN 27 MAWRTH – 20:30-21:30 GMT 

 

Awr Ddaear yw’r foment bob blwyddyn pan mae miliynau’n uno o gwmpas y byd i ddangos bod dyfodol ein planed yn bwysig iddyn nhw.

Mae WWF-Cymru yn gwahodd pobl i ymuno â’r ymgyrch symbolaidd i ddiffodd goleuadau eleni yn eu cartrefi ar nos Sadwrn 27 Mawrth, fel cyfle i gysylltu â’n planed. Eleni rydym ni’n gofyn ichi gymryd rhan yn unigol, gyda’ch aelwydydd, neu fel cymunedau. Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym wedi newid i ganolbwyntio ar gymryd rhan gartref.

Mae naw o bob deg o bobl sy’n cymryd rhan yn Awr Ddaear yn cael eu hysbrydoli i weithredu dros ein planed. Gall ymddangos mai bach yw effaith gweithredoedd unigol, ond gyda’i gilydd gallan nhw ysbrydoli newid. Mae ymuno â’r ymgyrch fawr i ddiffodd goleuadau yn ein hatgoffa bod hyd yn oed gweithredoedd bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Oherwydd dydyn ni ddim ar ein pen ein hunain.

Mae 2021 yn flwyddyn dyngedfennol o ran gweithredu ar newid hinsawdd a natur – ni fu erioed amser gwell i gymryd rhan.

Mae angen inni weithio gyda’n gilydd i warchod natur Cymru a mynd i’r afael â’r argyfwng hwn. Datgelodd adroddiad State of Nature 2019 fod 73 o’r 3,902 o rywogaethau a aseswyd yng Nghymru wedi diflannu eisoes, a bod adar fel turturod a breision yr ŷd bellach wedi diflannu o’r awyr yma. Rydym wedi gweld llifogydd eithafol mewn cymunedau yng Nghymru o ganlyniad i newid hinsawdd.

Mae modd gwrthdroi’r lleihad mewn natur trwy weithredu ac mae Etholiad y Senedd ymhen ychydig fisoedd yn foment allweddol er mwyn sicrhau ymrwymiad i weithredu. Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau Cymru sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Esbonia Jessica McQuade, Pennaeth Polisi a Dadleuaeth WWF Cymru:

“Eleni, bydd arweinwyr y byd yn gwneud penderfyniadau am dargedau o ran newid hinsawdd a natur a fydd yn siapio ein dyfodol ni a dyfodol ein planed. Mae Awr Ddaear yn gyfle i bobl yn eu cartrefi, busnesau a sefydliadau  amgylcheddol uno a galw am weithredu ar frys gan ein gwleidyddion i wrthdroi colli natur a mynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys adfer cynefinoedd gwerthfawr sy’n storio carbon a rhoi cartref i natur yma yng Nghymru ac mewn gwledydd tramor.

Gydag etholiad y Senedd yn agosáu ac uwchgynhadledd hollbwysig COP26 ar yr hinsawdd yn cael ei chynnal yn y Deyrnas Unedig, rhaid i Gymru ddangos arweinyddiaeth fyd-eang go iawn trwy osod ymrwymiadau uchelgeisiol i weithredu – a gallwch chi helpu trwy ddangos i’ch arweinwyr eich bod chi’n malio.”

 

Mae WWF-Cymru yn annog pobl i rannu eu maniffesto gyda ffrindiau, teulu ac ymgeiswyr yn Etholiad y Senedd. Erbyn 2030, gallai natur a bywyd gwyllt fod yn ymadfer o’n cwmpas a gallem fod wedi lleihau ein hallyriadau’n sylweddol yng Nghymru. Byddai hyn hefyd yn dod â buddion o ran cael swyddi gwyrdd, mynediad at fannau gwyrdd toreithiog o natur sy’n helpu ein hiechyd meddwl ac aer glanach. Fydd hynny ddim yn digwydd dros nos, ond mae gan bawb ran i’w chwarae er mwyn sicrhau hynny – mae Awr Ddaear yn lle da i ddechrau.

 

Sut i gymryd rhan yn Awr Ddaear:

  1. Diffodd eich goleuadau ar nos Sadwrn 27 Mawrth am 20:30
  2. Lawrlwytho ap Footprint (ar IOS ac Android) a gosod her i chi neu i’ch teulu
  3. Rhannu Maniffesto WWF Cymru gyda’ch teulu a’ch ffrindiau a gydag ymgeiswyr yn Etholiad y Senedd. Rhaid inni sicrhau bod Aelodau’r Senedd yn gwybod yn iawn mai mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yw mater pwysicaf ein hoes.

 

I gael mwy o wybodaeth am Awr Ddaear 2021, ewch i wefan WWF Cymru – https://www.wwf.org.uk/cymru