Ymunwch â Ni

Mae Pafiliwn Grange yn brosiect partneriaeth rhwng grŵp preswylwyr Grange Pavilion Project, Grangetown Community Action, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd i ailddatblygu pafiliwn bowlenni a oedd gynt yn wag yn gyfleuster cymunedol o’r safon uchaf.

Mae Grange Pavilion yn ganolfan gymunedol dan arweiniad preswylwyr yng nghanol ward fwyaf amrywiol Caerdydd sy’n darparu lle fforddiadwy i’w hurio, caffi cymunedol sy’n cynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc leol, gofod awyr agored bioamrywiol ar gyfer garddio, tyfu tymhorol a rhaglenni addysg amgylcheddol a mwynderau cyhoeddus hygyrch mawr eu hangen mewn parc canol dinas poblogaidd.

Mae Pafiliwn Grange yn cael ei lywodraethu gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Grange Pavilion (CIO) ac mae’n cefnogi llawer o wahanol grwpiau o bobl yn Grangetown.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu bartneru ar brosiectau, neu helpu i ddatblygu syniadau ar gyfer ein cymunedau, cysylltwch â ni ar admin@grangepavilion.wales

 

Swydd Newydd

 

Ceidwaid Mannau Grangetown

 

 

Swydd amser llawn hyd at 6 mis (37 awr yr wythnos) Ionawr 2022 – Mehefin 2022. Gellir cynnig y swydd hon fel secondiad neu rannu swydd

 

Pro-rata sy’n cyfateb i £25,481 o gyflog blynyddol ynghyd â lwfansau shifftiau o £2548 (cyfateb i radd 5 Ceidwad Cymunedol Cyngor Caerdydd)

 

Dyddiad cau: 15 Rhagfyr 2022

Dyddiad dechrau – hyblyg, gall ddechrau o 3 Ionawr 2022

 Dyddiad gorffen penodol: 30 Mehefin 2022

 

Mae Cysylltu a Gofalu am Fannau Gwyrdd Grangetown yn brosiect 6 mis sy’n dechrau ym mis Ionawr 2022, a ariennir gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU Llywodraeth y DU, ac a reolir gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Pafiliwn Grange ym Mhafiliwn Grange, Gerddi Grange, Grangetown, Caerdydd CF11 7LJ.

Bydd Ceidwaid Mannau Grangetown yn arwain rhaglen gymdogaeth beilot o asesu, gwella a chysylltu mannau gwyrdd a mannau tyfu ledled Grangetown, gan gysylltu trigolion, mudiadau gwirfoddol, busnesau lleol, partneriaid addysg uwch ac addysg bellach a Chyngor Caerdydd i wella mannau gwyrdd yn Grangetown, gofalu amdanynt a’u hehangu mewn cytundeb â Chyngor Caerdydd a grwpiau cymunedol.

Gyda chefnogaeth CIO Pafiliwn Grange ac wrth gysylltu â Chyngor Caerdydd, byddwch yn cynllunio ac yn arwain diwrnodau digwyddiadau garddwriaeth a gweithdai cerdded o amgylch mannau gwyrdd Grangetown. Byddwch yn datblygu cynllun gyda grwpiau cymunedol i gefnogi gwaith cynnal a chadw a gwella gerddi Pafiliwn Grange a gweithgareddau a arweinir gan y gymuned mewn mannau gwyrdd yn Grangetown, fel y nodwyd gan grwpiau preswyl ac y cytunwyd arnynt gydag adran Parciau Cyngor Caerdydd. Byddwch yn gyfrifol am hyfforddi dau brentis cyflogedig.

Byddwch yn cael eich cyflogi gan CIO Pafiliwn Grange a byddwch wedi’ch lleoli o Bafiliwn Grange, ond byddwch yn gweithio ar draws ward etholiadol Grangetown.

Dyma’r partneriaid prosiect peilot a gadarnhawyd: Cyngor Caerdydd, Social Farms and Gardens – Edible Cardiff, Grow Cardiff, Gardd Salad Caerdydd, prosiect Lonydd Chwarae Grangetown ac Egg Seeds.

Bydd y prosiect yn ceisio cryfhau’r cysylltiadau â Chyfeillion Gerddi Grange, Cyfeillion Gerddi Pentre, Growing Street Talk, Green Squirrel, Greening Riverside a Grangetown Werddach.

Bydd angen i chi fod yn angerddol, yn hyblyg ac yn addasadwy yn yr hyn a fydd yn rôl heriol lle gall blaenoriaethau newid yn gyflym. Bydd arnoch angen profiad o weithio mewn maes amgylcheddol mewn amgylchedd awyr agored. Bydd angen i chi fod yn hyderus wrth ymgysylltu â phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd, yn gallu arwain digwyddiadau, addysg amgylcheddol a gweithgareddau cadwraeth eraill ym mhob tywydd. Byddwch hefyd angen sgiliau trefnu rhagorol, a’r gallu i gyfathrebu â phobl ar bob lefel. Rhaid i chi fod â sgiliau TG da. Yn anad dim, rhaid i chi fod ag agwedd ymatebol a gwrando ac yn gallu datrys problemau drwy ddeialog a chydweithio.

Oherwydd natur y rôl, bydd gofyn i chi weithio patrwm shifftiau gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau yn ôl y gofyn.

I ddarllen mwy am y cyfle cyfroes hwn, cliciwch yma: Disgrifiad swydd a manyleb y person – Ceidwaid Mannau Grangetown

I gael trafodaeth anffurfiol am y sefyllfa amrywiol a gwerth chweil hon cysylltwch ag Ali Abdi yn abdia1@caerdydd.ac.uk, Deborah Jones, deborahaguirrejones@gmail neu admin@grangepavilion.cymru

Cyflwynwch cv a llythyr eglurhaol yn disgrifio’ch diddordeb yn y swydd hon.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

I gael gwybod mwy am Bafiliwn Grange, ewch i https://grangepavilion.wales/