Cyfleoedd Cyflogaeth

DISGRIFIAD SWYDD – Cynorthwyydd Pafiliwn Grange

 

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Pafiliwn Grange

Yn gyfrifol i: Rheolwr y Ganolfan

Yn gyfrifol am: Rheoli’r adeilad yn ystod shifft

Cyswllt â: Y cyhoedd yn gyffredinol ac aelodau eraill o staff / Gwirfoddolwyr

Grŵp Cyflogaeth: Sefydliad Corfforedig Elusennol Pafiliwn Grange (CIO)

 

Pwrpas y swydd:

Cynorthwyo Rheolwr Pafiliwn Grange yn ei ddyletswyddau ac i sicrhau bod Pafiliwn Grange yn rhedeg yn llyfn ac yn ddiogel gyda’r nos ac ar benwythnosau.

 

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Sicrhau bod gweithrediad Pafiliwn Grange yn cael ei ddarparu’n ddiogel gyda lefel uchel o ofal cwsmer, gan gynnwys agor a chau’r adeilad yn ddiogel, goruchwylio gwirfoddolwyr, a chyfrifoldebau glanhau;
Gweithio gyda Rheolwr y Ganolfan i ddatrys materion gweithredol;
Delio â grwpiau defnyddwyr, trefnu a chymryd rhan weithredol wrth reoli archebion a rhaglen weithredol y ganolfan;
Cynorthwyo i baratoi, trefnu, cyflwyno a goruchwylio digwyddiadau;
Hyrwyddo a chynnal safon uchel o ddarparu gwasanaethau yn unol â nodau ac amcanion Pafiliwn Grange;
Rhoi arweiniad a chefnogaeth gyffredinol i’r gwirfoddolwyr ac aelodau eraill o staff;
Rheoli cwynion a phroblemau cyhoeddus yn y cam cychwynnol;

 

Dyletswyddau Goruchwylio a Diogelwch y Cyhoedd:

Cyfarwyddo gweithgareddau defnyddwyr i atal anaf, camddefnydd neu ddifrod i’r cyfleusterau a / neu’r offer;
Cynnig cymorth hyfforddedig i ddefnyddwyr mewn anhawster (darperir hyfforddiant cymorth cyntaf);
Goruchwylio a gweithredu gweithdrefnau brys;
Gwirio darpariaeth diogelwch adeiladau a diogelwch tân gan gynnwys allanfeydd tân ac offer ymladd tân;
Sicrhau diogelwch defnyddwyr;

 

Tasgau Glanhau:

Mae’r rôl yn cynnwys glanhau’r ganolfan, ei hamgylchoedd a’i offer. Sicrhau safonau uchel o lendid, taclusrwydd a hylendid a ddisgwylir gan ein cwsmeriaid. Mae angen cwblhau’r amserlen ddyddiol a rhoi gwybod i Reolwr y Ganolfan am unrhyw faterion.

 

Gwasanaethau Adeiladu, Strwythur ac Offer:

Rhoi gwybod am ddiffygion ac offer sydd wedi torri a symud o’r gwasanaeth lle bo angen.

 

Iechyd a Diogelwch:

Cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a sicrhau bod y tîm hefyd yn cydymffurfio.
Cydymffurfio â pholisi Iechyd a Diogelwch yr Adran, a sicrhau bod y tîm hefyd yn cydymffurfio
Gweinyddu Cymorth Cyntaf brys.

 

Hyfforddiant:

Cael eich hyfforddi i weinyddu Cymorth Cyntaf brys.
Cael eich hyfforddi fel Warden Tân
Gellir trafod hyfforddiant arall gyda’r Rheolwr.

 

Dyletswyddau Eraill:

Mynychu hyfforddiant a chyfarfodydd staff.
Cynorthwyo i lunio gweithdrefnau a chyfarwyddiadau gwaith, a hyfforddi staff yn eu defnydd.
Cyflawni unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill fel sy’n ofynnol gan dîm rheoli’r Ganolfan.

 

MANYLEB PERSONOL

 

Hanfodol:

Yn gallu cyfathrebu a delio â phobl o bob sector. Yn gallu cyfathrebu â staff ar bob lefel yn y sefydliad. Y gallu i arwain tîm, gan gynnwys cymhelliant a hyfforddiant staff / gwirfoddolwyr.

Yn ddibynadwy, yn frwdfrydig ac yn hunan-ysgogol, yn bendant, yn ddibynadwy, yn gydwybodol, yn gyfrifol ac yn ddyfeisgar. Sifil, amyneddgar ond eto’n gadarn wrth gymhwyso gweithdrefnau.

Y gallu i arwain trwy esiampl; dangos ymddygiad profesiynol bob amser.

 

Dymunol:

Profiad blaenorol o reoli cyfleusterau / rôl gofalwr. Fodd bynnag, darperir hyfforddiant ac mae brwdfrydedd ac ymrwymiad yn fwy dymunol.

Dwyieithog neu amlieithog.

 

Presenoldeb:

Rhaid i bob gweithiwr allu dangos record dda yn ystod unrhyw gyflogaeth flaenorol a dangos ymrwymiad i lefelau presenoldeb uchel wrth weithio ym Mhafiliwn Grange.

 

Oriau:

Rydym yn chwilio am dri aelod o staff rhan-amser i weithio 36 awr yr wythnos rhyngddynt fel cyfran swydd i gwmpasu’r oriau canlynol.

Dydd Llun – Dydd Gwener 5pm i 9pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul – 9-5pm

 

Oriau i’w cytuno ar apwyntiad. Yn ddelfrydol, bydd pob aelod o staff yn gweithio 12 awr yr wythnos mewn tair sifft x pedair awr.

Mae gweithio ar ei ben ei hun yn berthnasol i’r swydd hon. Bydd polisi gweithio unigol yn cael ei ddarparu i ymgeiswyr llwyddiannus.

 

Hyd y contract:

Diwedd Mehefin 2021 – Diwedd Chwefror 2022 (36 wythnos).

 

Cyflog:

£ 10 yr awr ynghyd â thâl gwyliau.

Opsiwn pensiwn NEST (cyfraniad gweithiwr o 5%, cyfraniad cyflogwr o 3%).

 

Gwyliau:

Cyfwerth ag 20 diwrnod o wyliau â thâl ar draws y contract 36 wythnos.

 

I wneud cais:

Anfonwch eich CV (dim mwy na dwy dudalen) a llythyr rhagarweiniol un dudalen yn egluro pam yr hoffech chi gael y rôl i admin@grangepavilion.wales.

Fel arall, anfonwch eich CV a chais fideo byr heb fod yn fwy na dau funud yn nodi pam yr hoffech gael y rôl.

 

Dyddiad cau – hanner nos ddydd Mercher 9 Mehefin 2021.